Zaloguj Zarejestruj

LOGOWANIE

Numer członkowski
Hasło
Pamiętaj login i hasło

DODAJ NOWE KONTO

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
Data wstapienia do społdzielni *
Numer członkowski*
Hasło *
Powtórz hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
joomla slideshow with caption

Katowice, dn. 4 października 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd  Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej  „Wspólna Praca” w Katowicach  uprzejmie zawiadamia, że na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września  1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 30/2021 z dnia 22.09.2021 r. zarządza się  głosowanie nad wybranymi uchwałami na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej ,,Wspólna Praca” w  Katowicach.

Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 27 października 2021 r. do 28 października,  w godz. od 9:00 do 13.00 oraz od 15.00 - 18.00, w następujących lokalach wyborczych:

- Administracja „Śródmieście: ul. Uniwersytecka 12, Katowice dla członków Spółdzielni Osiedli Centrum oraz Śródmieście,

- Administracja „Tysiąclecie-Centrum”: ul. Chrobrego 26, Katowice dla członków  Spółdzielni Osiedla Tysiąclecie,

- Administracja „Brynów”: ul. Orkana 10, Katowice dla członków  Spółdzielni Osiedli Orkana, Rolna I, Rolna II.

Poddane pod głosowanie Walnego Zgromadzenia w trybie pisemnym będą:

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca   2019 r. do maja 2020 r.
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od czerwca       2020 r. do maja 2021 r
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu z działalności  za rok 2019,
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu z działalności   za rok 2020,
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020,
 7. Uchwała w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019
 8. Uchwała w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020,
 9. Uchwała w sprawie udzielania absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni za rok 2019,
 10. Uchwała w sprawie udzielania absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni za rok 2019,
 11. Uchwała w sprawie udzielania absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni za rok 2020,
 12. Uchwała w sprawie udzielania absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni za rok 2020,
 13. Uchwała w sprawie zmian do statutu Spółdzielni – przyjęcie tekstu jednolitego,
 14. Uchwała w sprawie odwołania członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej nr 45/2019 z dnia 17.06.2019 r. w sprawie nieuiszczania opłat za garaż.

 

 

Informacje dotyczące
podjęcia na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie

W związku z trwającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemii,  a następnie stanem epidemii, mając na celu ochronę zdrowia członków i pracowników Spółdzielni oraz działając na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020   „O szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2” Dz. U. 2020 poz. 695 Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej ,,Wspólna Praca'' w Katowicach, na wniosek Zarządu Spółdzielni, zarządziła  głosowanie nad wybranymi uchwałami  wyłącznie na piśmie.

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że:

 1. Sprawozdania: Rady Nadzorczej, Zarządu z działalności gospodarczej Spółdzielni za rok 2019 oraz za rok 2020, Finansowe Spółdzielni za rok 2019 oraz 2020 wraz ze Sprawozdaniami Niezależnego Biegłego  Rewidenta z badania Rocznego Sprawozdania,
 2. projekt Statutu,
 3. uchwała Rady Nadzorczej nr 30/2021 z dnia 22.09.2021 r. zarządzająca głosowanie nad wybranymi uchwałami na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej ,,Wspólna Praca” w Katowicach, która określa zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie

 

zostały udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni www.sbm.katowice.pl. w zakładce dla zalogowanych oraz wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sobieskiego 10 oraz administracjach osiedlowych                 przy ul. Chrobrego 26,  ul. Orkana 10  i ul. Uniwersyteckiej 12,  w godzinach ich pracy  /poniedziałek:   7.00 - 17.00, wtorek   i środa: 7.00-15.00, czwartek i piątek 7.00-14.00/.

 

Projekty uchwał będące przedmiotem głosowania przez Walne Zgromadzenie na piśmie będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sobieskiego 10 oraz administracjach osiedlowych przy ul. Chrobrego 26, ul. Orkana 10 i ul. Uniwersyteckiej 12 oraz udostępnione w zakładce dla zalogowanych na stronie internetowej Spółdzielni    na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie.

 

 

Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie wydawane będą  w dniach głosowania  tj. 27 oraz 28 października 2021 r. w lokalach wyborczych, po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni lub przez pełnomocnika Członka Spółdzielni. Głos należy oddać zgodnie z instrukcją  zamieszczoną na karcie do głosowania.

Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania jest dostępny w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni (DRUKI DO POBRANIA). Pełnomocnictwa (udzielone na piśmie) dołączone będą do protokołu Komisji ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej.

W głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć tylko członkowie Spółdzielni osobiście lub przez pełnomocników. W celu weryfikacji tożsamości prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości.  W trakcie głosowania obowiązuje reżim sanitarny.

 

<ZAWIADOMIENIE>

 

 

⃰  Celem zarejestrowania się na stronie internetowej, należy podać numer członkowski oraz rok uzyskania członkostwa. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z działem organizacyjno – prawnym Spółdzielni. 

Wyszukaj