Zaloguj Zarejestruj

LOGOWANIE

Numer członkowski
Hasło
Pamiętaj login i hasło

DODAJ NOWE KONTO

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
Data wstapienia do społdzielni *
Numer członkowski*
Hasło *
Powtórz hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
joomla slideshow with caption

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Szanowni Członkowie, Mieszkańcy i Użytkownicy zasobów  lokalowych Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Wspólna Praca”!

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO). Rozporządzenie to dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Spółdzielnia BM „Wspólna Praca” zawsze podejmowała wszechstronne działania w celu pełnego zabezpieczenia Państwa danych osobowych, które przetwarzała dla celów prowadzonej działalności statutowej. Zapewniamy, że tak będzie również po wprowadzeniu nowych przepisów. Poniżej przekazujemy Państwu informację dotyczącą obowiązujących aktualnie w Spółdzielni procedur.

1/ Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku   o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych ( ADO ) jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wspólna Praca” z siedzibą w Katowicach ( 40-082 ) przy ul. Sobieskiego 10, KRS 0000088784, NIP 634-001-30-68, tel. kontaktowe: 032/2596-576, 032/2589-405, 032/2596-762. Adres e-maile: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2/ Spółdzielnia wyznaczyła Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym w uzasadnionych sprawach można skontaktować się pod wskazanymi powyżej adresem e-mailowym, telefonami lub pisemnie, kierując korespondencję na adres Spółdzielni.

3/ Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych Spółdzielni. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie i w związku z  następującymi aktami prawnymi :

-   Ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo Spółdzielcze,

-   Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych,

-   Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali,

- Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

-   Kodeksu cywilnego,

-   Kodeksu postępowania cywilnego,

-   Statutu Spółdzielni.

4/ W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom, które wykażą  prawnie uzasadnione interesy lub podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów.

5/ Dane osobowe przetwarzane w celach określonych powyżej, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora do czasu przedawnienia roszczeń i nie dłużej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6/ Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody Spółdzielnia zaprzestaje przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją ważne i uzasadnione podstawy prawne, które są nadrzędne wobec Państwa interesów lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7/ Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

8/ Podanie danych osobowych jest, w zależności od stosunku prawnego łączącego Państwa z Administratorem, wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  i ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego, wymogiem umownym albo warunkiem zawarcia umowy oraz pozostaje niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

9/ Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez Administratora zadań ustawowych i statutowych, czy też brak możliwości zawarcia umowy lub jej realizacji.

10/  Informujemy, że działając jako Administrator Danych Osobowych Spółdzielnia nie będzie przekazywała Państwa danych osobom i instytucjom nieupoważnionym w tym również do państw trzecich czy też organizacji międzynarodowych. Dane te nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji nie są również w żaden sposób profilowane.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wspólna Praca” z siedzibą  w Katowicach zapewnia, że dołoży wszelkich niezbędnych starań, aby Państwa dane były w sposób należyty zabezpieczane i chronione.

Wyszukaj